Steun ons en help Nederland vooruit

Een leven vol kansen

Een leven vol kansen

Kinderen dromen over wat ze willen worden als ze groot zijn. De verwezenlijking van die dromen is niet altijd eenvoudig; het onderwijs sluit bijvoorbeeld niet altijd goed aan op de arbeidsmarkt en er zit te weinig variatie in het aanbod van banen. Veel mensen hebben door hun laaggeletterdheid een te grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook arbeidsdiscriminatie is een factor; steeds meer mensen voelen zich gediscrimineerd en krijgen door hun achternaam, afkomst of leeftijd minder makkelijk een baan.

D66 biedt iedereen kansen om mee te doen. We willen dat zoveel mogelijk mensen participeren. Het ultieme doel is betaald werk, maar de weg daar naartoe loopt zeker langs scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van deelnemen aan de maatschappij. We dragen bij aan economische en sociale zelfstandigheid en ontwikkeling op een niveau dat passend is bij de talenten en mogelijkheden van bewoners. We gaan uit van de mens, en kijken naar wat hij/zij wél kan en wil, in plaats van geobsedeerd te raken door wat allemaal niet zou kunnen. We willen dat iedereen mee kan doen, ook mensen die langdurig werkeloos zijn en niet kunnen werken. We zijn wel duidelijk wanneer iemand niet wil: overheidssteun is er niet voor niet-willers.

Bijstand nieuwe stijl D66 wil dat de gemeente experimenteert met de uitvoering van de bijstand, om de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Op dit moment zijn er veel situaties waarin iemand die gaat werken minder overhoudt dan met een bijstandsuitkering. Dat stimuleert mensen niet. De gemeente moet deze armoedeval beperken, bijvoorbeeld door zelf ruimte te zoeken om te experimenteren met werken met behoud van uitkering voor een bepaalde periode. D66 wil ook dat de gemeente intensief samenwerkt met het UWV om te voorkomen dat mensen met een WWuitkering in de bijstand raken.

Iedereen kans op een baan D66 zal andere gemeenten in de regio willen helpen wanneer dat tot meer banen leidt. Een mooi voorbeeld van zo’n afspraak met Tilburg over de uitruil WijkevoortBakertand, zodat grotere bedrijven zich in deze regio kunnen vestigen.

D66 wil dat gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een arbeidsritme op te bouwen, door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren en door (her)aanvraagprocedures te verkorten. Ook instrumenten als proefplaatsingen, sollicitatiecursussen of een vergoeding voor het behalen van certificaten, zoals een heftruckcertificaat, kunnen mensen uit de bijstand naar werk halen.

Jeugdwerkeloosheid verdient speciale aandacht. D66 wil dat werkzoekenden meer regie krijgen over hun eigen re-integratietraject. We stimuleren daarbij wederkerigheid. D66 wil dat de gemeente werkzoekenden stimuleert en ondersteunt om initiatieven te ontplooien of vrijwilligerswerk te doen, waarmee ze relevante ervaring opdoen en hun kans op werk vergroten. Deze inzet op vrijwilligerswerk mag in geen geval verdringing van reguliere banen bewerkstelligen.

We werken hiervoor actief samen met onderwijsinstellingen, om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Samen kunnen gemeente, bedrijven en andere partners zorgen voor een betere match tussen beschikbare banen en werkzoekenden.

Wanneer jongeren zonder diploma of startkwalificatie het onderwijs verlaten geeft dit een groot risico op werkloosheid. Daarom is een strakke verzuimregistratie, het tijdig signaleren van uitval en het tegengaan van spijbelen cruciaal. D66 vindt dat dit regionaal goed geregeld is. We willen daarom dit beleid voortzetten. We willen het verzuim terugdringen naar nul.

Ook wanneer een jongere met leerplicht ervoor kiest naar een onderwijsinstelling te gaan buiten de gemeente voelen we ons verantwoordelijk voor onze jongeren. Samenwerking tussen gemeenten op het gebied van de leerplicht is daarbij noodzakelijk.

D66 wil mensen met een uitkering helpen om zo snel mogelijk weer betaald werk te vinden. Daarom is goede samenwerking tussen en met het UWV, sociale werkplaatsen, uitzendbureaus en bedrijven belangrijk.

D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, arbeidsgehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan hierover eerst in gesprek met werkgevers. Ook (oudere) mensen met een beroep waar steeds minder vraag naar is, moeten een kans krijgen om een ander vak te leren.

D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering.

Werken zonder loon leidt meestal tot verdringing van echte banen en tot oneerlijke concurrentie tussen werknemers en uitkeringsgerechtigden. Wij willen dat uitkeringsgerechtigden die productieve arbeid verrichten een echte baan krijgen die betaald wordt volgens de geldende cao, dan wel het wettelijk minimumloon.

Gemeenten werken in regioverband samen met werkgevers en het UWV in het werkbedrijf aan het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking die niet 100 procent van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Deze mensen hebben vaak meer tijd nodig om het werk te leren en zich te ontwikkelen tot een medewerker die in staat is om volledig en op eigen kracht het inkomen te verdienen. Deze mensen zijn gebaat met een arbeidsovereenkomst voor een lange periode.

D66 wil draaideurconstructies voorkomen en zet in op een arbeidsovereenkomst van een langere duur en een structurele voorziening zoals een jobcoach. Geef als gemeente het goede voorbeeld en geef voorlichting aan werkgevers om vooroordelen tegen de doelgroep weg te nemen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018