Steun ons en help Nederland vooruit

Het beste onderwijs

Het beste onderwijs

Kansengelijkheid begint bij goed onderwijs. Ieder kind heeft talenten en moet de kans krijgen die maximaal te ontplooien. Om dat te bereiken verdient elke leerling het beste onderwijs van goede docenten. Onderwijs waarin de leerling centraal staat, met voldoende tijd voor de leraar om les te geven in kleinere klassen. Onze gemeente kent gelukkig geen zwakke basisscholen. Dat ontslaat ons niet om te blijven werken aan het beste onderwijs voor ieder kind. D66 wil scholen en de gemeente dichter bij elkaar brengen. Wethouders zouden vaker een school van binnen moeten zien. Samen met scholen moet een Goirlese Educatieve Agenda opgesteld worden om het onderwijs in onze gemeente nog beter te maken.

Klaar voor de start Voor vluchtelingen en voor de samenleving is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk de taal leren en over een startkwalificatie beschikken. D66 wil dat de “taalklas” behouden blijft en dat ook vluchtelingen zonder status taalonderwijs krijgen.

Minimaal één excellente basisschool Op dit moment is er in onze gemeente geen sprake van een school die als Excellent aangemerkt wordt door de onderwijsinspectie. Samen met de scholen wil D66 kijken welke faciliteiten de scholen nodig hebben om gedurende de komende raadsperiode dit wel te realiseren.

Versterken kindcentra Goirle en Riel kennen in totaal 7 kindcentra voor jongeren van 0-13 jaar. Een voorziening die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur biedt. D66 wil de samenwerking binnen de kincentra verbeteren en versterken. Zo kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren. Bovendien kan zo’n school zich ontwikkelen tot ontmoetingsplaats in de buurt, waarbij kinderen en ouders op school elkaar ontmoeten. Werk of mantelzorg en zorg voor kinderen combineren wordt voor ouders hierdoor eenvoudiger.

Prioriteit voor passend onderwijs D66 wil dat ouders met een kind met een lichamelijke of verstandelijke handicap dezelfde keuzevrijheid hebben als andere ouders. Kosten die de gemeente moet maken voor bijvoorbeeld leerlingenvervoer mogen nooit een belemmering vormen voor deze keuze. D66 is voorstander van het uitbreiden van het speciaal middelbaar onderwijs in onze gemeente voor leerlingen die op VWO-niveau kunnen presteren. Goede aansluiting van het passend onderwijs en de (jeugd)zorg is de basis voor een goede begeleiding aan elk individueel kind. Slimme verbindingen tussen passend onderwijs en (jeugd)zorg zijn daarvoor noodzakelijk.

Gezond en veilig op school Goed onderwijs vraagt een goede en veilige leeromgeving, die een gezonde en duurzame levensstijl van jongeren bevordert. Onze gemeente staat voor de opgave om de komende jaren onder meer het Mill-Hill college te renoveren. In de ogen van D66 moet zowel bij nieuwbouw als bij renovatie duurzaamheid, bij zowel de bouw als bij de exploitatie, opgenomen worden in het huisvestingsplan. Doel moet zijn nul op de meter.

Ook binnen en rondom de scholen, zoals op schoolpleinen, kan de gemeente duurzaamheid en gezond gedrag stimuleren. Wij willen een beter aanbod van spel, sport, beweging en natuur creëren. Dat is er al op veel plekken, maar nog lang niet overal. Samen met de scholen kan de gemeente vaststellen wat voor gezonde voorzieningen er op school en in de wijk geboden kunnen worden.

Het plaatsen van zonnepanelen is een kans om de energierekening van de school te verlagen. Door dergelijke duurzame maatregelen te introduceren, kunnen scholen hun leerlingen bovendien laten ervaren wat er komt kijken bij een energieneutraal dorp. De gemeente moet elke school actief blijven aanmoedigen om verder te verduurzamen.

In het garanderen van een veilige en goede leeromgeving is de conciërge van groot belang. Wij vinden daarom dat elke school een conciërge verdient. Om dit te onderstrepen, organiseert D66 elk jaar de Conciërge van het Jaar-verkiezing.

Inwonerschap en moderne voorlichting We vinden het belangrijk dat jongeren goed worden voorgelicht en geprikkeld worden om op school in gesprek te gaan over alcohol en drugs, ongezond en risicovol gedrag en de impact daarvan. We staan voor moderne, vroegtijdige en doorlopende voorlichting op scholen en gesprekken met meisjes én jongens over gezondheid en seksualiteit. De gemeente dient scholen hierbij te ondersteunen, want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018