Steun ons en help Nederland vooruit

Levendige democratie

Levendige democratie

De tijd dat onze lokale democratie alleen maar bestond uit eens in de vier jaar stemmen is voorbij. De komende jaren zijn er grote uitdagingen voor onze gemeente, die niet alleen door ambtenaren, bestuurders en politici moeten worden besproken en opgelost. We hechten net zoveel waarde aan de meningen, ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en organisaties. Dat betekent met volle kracht vooruit in het vernieuwen van de democratie.

Geef initiatieven ruimte en vertrouwen Goirle- en Rielenaren weten vaak zelf het beste hoe hun omgeving mooier of beter kan. Er is veel eigen initiatief in onze dorpen: van energiecoöperatie tot gezamenlijk groenbeheer. De gemeente moet ruimte en vertrouwen geven, en durven experimenten toe te laten. Ook als een experiment mislukt, kunnen we daarvan leren. Per initiatief moet gekeken wat nodig is: ambtelijke ondersteuning, een tijdelijke locatie, een netwerk, geld, materieel of soms alleen de vrijheid om het te proberen. Voor al deze initiatieven willen wij dat er een initiatievenfonds wordt opgericht. Veel initiatiefnemers lopen tegen beperkingen en bezwaren aan binnen de gemeentelijke organisatie. Daarom introduceren wij een ‘groene-golf-medewerker’ van de gemeente die een initiatief van begin tot einde helpt. Zo voorkomen we dat initiatiefnemers van het kastje naar de muur worden gestuurd.

D66 wil dat de gemeente er altijd naar streeft om conflicten op te lossen zonder juridische procedures. Dat betekent dat de gemeente aan de voorkant het gesprek aangaat om uit te zoeken waar het probleem zit. Dit maakt de kans groter dat er een bevredigende oplossing wordt gevonden en kan ook kosten besparen

Participatie verbreden en verbeteren De gemeente maakt plannen altijd in samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen. Wij willen in Goirle en Riel dorpsgesprekken introduceren, waarin bewoners met elkaar en het gemeentebestuur in gesprek gaan over belangrijke thema’s zoals energie, vluchtelingen of ouderenhuisvesting. In aanloop naar de jaarlijkse Voorjaarsnota willen wij de Top van Goirle organiseren. Een inhoudelijk én feestelijk evenement voor heel Goirle en Riel waarin de dorpen en de politiek met elkaar in gesprek gaan. Tijdens de Top van Goirle gaat het over de verantwoording over de besteding van het belastinggeld van het afgelopen jaar en de ambities en plannen voor het aankomende jaar.

Bewoners aan zet De komende jaren moeten we de stap zetten om bewoners niet alleen te laten meepraten en meedenken, maar ook te laten meebeslissen. We moeten vaker het stuur uit handen durven geven. Bewoners moeten op buurtniveau invulling kunnen geven aan hun omgeving. Iets dat nu maar in beperkte mate kan. Een blauwdruk voor alle wijken en buurten is niet de oplossing, daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot.

De komende collegeperiode willen wij daarom experimenteren met substantiële buurtbegrotingen of –budgetten waarbij bewoners zelf beslissen over de besteding van een deel van het geld voor hun buurt. Verder willen we ervaring opdoen met de coöperatieve dorpsraad die bestaat uit ingelote bewoners. Deze dorpsraad neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk.

Tot slot willen we het Bewonersbod introduceren (waarmee bewoners publieke taken van de gemeente overnemen) en nieuwe buurtrechten invoeren, zoals het ‘recht op gebouwen en publieke ruimtes’. Om van deze beweging een succes te maken is het belangrijk dat de gemeente wijkgericht en als één geheel werkt, met zichtbare en benaderbare wethouders.

Krachtige gemeenteraad De vertegenwoordigende democratie en nieuwe vormen van directe democratie versterken elkaar. Een krachtige gemeenteraad is belangrijk om vrijheid, gelijkwaardigheid en het algemeen belang te bewaken. De werkwijze en communicatie van de Goirlese gemeenteraad kan beter aansluiten bij de 21e eeuw. Prioriteit is de rol van de raad in participatieprojecten, waarin zij – zeker met oog op de omgevingswet – veel meer uitnodigend moet zijn. Het college moet de komende vier jaar wendbaar zijn. Daarom willen wij dat het Coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen wordt geschreven. De raad kan op deze manier de leiding nemen over haar eigen agenda.

Regionale samenwerking Vaak kunnen we onze impact vergroten, problemen beter aanpakken en kosten reduceren wanneer we samenwerken over gemeentegrenzen heen. Dit geldt zeker voor een kleine gemeente zoals Goirle. Ons uitgangspunt hierbij is: als dorp wanneer het kan, samen wanneer het meerwaarde oplevert.

Zo kijken wij kritisch naar de bestuurlijke samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk. Wij vragen ons af of samenwerking met deze gemeenten zal leiden tot een beter en efficiënter bestuurd Goirle.

Voor taken zoals (jeugd)zorg wordt door samenwerking in de regio Hart van Brabant schaalvoordeel behaald en expertise gedeeld. De keuzes die worden gemaakt in de uitvoering van deze taken raken onze inwoners. Onze democratische invloed op deze samenwerking is echter klein. Daarom willen we rapporteurschappen voor raadsleden en werken samen met D66-raadsleden in andere gemeenten. We willen ook dat de raad in principe is vertegenwoordigd in vergaderingen van deze samenwerkingsverbanden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018