Steun ons en help Nederland vooruit

Privacy, transparantie en integriteit zijn prioriteiten

Privacy, transparantie en integriteit zijn prioriteiten

Niet voor niets staat privacy in de Grondwet: iedereen heeft het recht om in de beslotenheid van zijn persoonlijke levenssfeer met rust te worden gelaten Maar het gaat verder dan dat. Voor D66 is privacy is een voorwaarde voor vrijheid, zelfbeschikking en creativiteit. Al te vaak blijkt dat onze privacy onder druk staat. Een gemeente die privacy waarborgt, transparant werkt en digitaal veilig is, is voor ons een prioriteit.

Bescherm privacy In mei 2018 worden strenge nieuwe Europese privacyregels van kracht. Wij willen dat onze gemeente voorop loopt bij de naleving hiervan. Bij het ontwerp of de aankoop van nieuwe systemen door de gemeente, dient privacy vanaf het begin een uitgangspunt te zijn (ook wel privacy-by-design genoemd). Als het niet langer nodig is om bepaalde persoonsgegevens op te slaan, dan willen wij dat de betreffende systemen worden uitgeschakeld.

Wij willen de handhavende capaciteit van de gemeente ook inzetten voor de naleving van privacyregels, bijvoorbeeld om te zorgen dat dorpsgenoten niet onrechtmatig in de openbare ruimte gefilmd worden door winkeliers of horeca-eigenaren.

Transparantie Voor een goede democratische controle is het belangrijk te weten wie toegang tot de macht heeft. Uiteraard vinden wij dat het college alle belangen moet afwegen voordat zij een besluit neemt. Toch heeft niet iedereen dezelfde toegang tot de leden van het college. Daarom willen wij dat de agenda’s van de burgemeester en wethouders openbaar worden.

D66 wil dat het college zich houdt aan de uitgangspunten van de Wet open overheid, die mede door D66 is ingediend en op dit moment in behandeling is in de Eerste Kamer. Dat wil zeggen dat het college werk maakt van een goede informatiehuishouding, actieve openbaarmaking en geen misbruik maakt van WOB-uitzonderingsgronden.

Integriteit Een goed bestuur is uiteraard ook integer. Integriteit is volgens ons meer dan enkel je aan de regels houden. We willen dat bestuurders zich bewust zijn van de mogelijke belangenconflicten en de schijn vermijden. Hetzelfde geldt voor raadsleden en ambtenaren. Uiteraard beschermen we hen ook tegen ontoelaatbaar gedrag uit de samenleving.

Steeds vaker worden lokale bestuurders, raadsleden en ambtenaren bedreigd of geïntimideerd. Voor D66 is dit onacceptabel. D66 wil dat er altijd aangifte wordt gedaan van bedreiging en intimidatie en dat zij indien nodig beveiliging krijgen. Tegen criminele organisaties die het lokale bestuur ondermijnen, treden we op.

iënt mogelijk werken. Alle afdelingen en diensten moeten daarom regelmatig worden doorgelicht om te kijken of besparingen mogelijk zijn. Tegenvallers moeten altijd eerst binnen de gemeentelijke organisatie worden opgevangen om te voorkomen dat de rekening bij de bewoners terecht komt.

Transparante financiën en verantwoord inkoopbeleid De gemeentelijke boekhouding kan eenvoudiger. Het moet voor iedere dorpsgenoot inzichtelijk en begrijpelijk worden waar het geld naartoe gaat en waar dit vandaan komt. De gemeente kan nu direct al beginnen met de financiën beter inzichtelijk te maken (het zogenaamde open spending) en beschikbaar te stellen als open data. Inwoners moeten ook op een laagdrempelige manier kunnen meehelpen met het opstellen van buurtbegrotingen, of via een Bewonersbod en andere buurtrechten zelf het initiatief nemen.

Het gemeentelijke inkoopbeleid moet gericht zijn op een goede prijs-kwaliteit verhouding en (lokale) kleine ondernemers en starters een kans geven. Hiertoe kunnen aanbestedingen bijvoorbeeld opgeknipt worden. De gemeente kan haar positie als grote inkoper ook gebruiken om haar beleid in de voorwaarden voor leveranciers op te nemen zodat die bijdragen aan innovatie, duurzaamheid en social return. D66 wil dat de gemeente Goirle een goede opdrachtgever is. De gemeente betaalt ondernemers op tijd en aanbestedingen verlopen transparant.

D66 wil een actieve gemeentelijke rekenkamer, met slagkracht. De rekenkamer helpt raadsleden en betrokken inwoners met het controleren van het college.

Subsidies goed besteden De gemeentelijke organisatie doet niet alles zelf. Er zijn ook veel taken en activiteiten die uitbesteed worden. Hiertoe subsidieert de gemeente inwoners, verenigingen en stichtingen om tijdelijk een duwtje in de rug te geven of startende initiatieven te ondersteunen. Daarna zou een initiatief op eigen kracht verder moeten kunnen. Subsidies zijn daarom bij voorkeur tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd op het bereikte effect.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018