Steun ons en help Nederland vooruit

Veilige dorpen: voorkomen waar ’t kan, handhaven waar ’t moet

Veilige dorpen: voorkomen waar het kan, handhaven waar het moet
Veilige dorpen zijn onmisbaar voor het leven in vrijheid. De criminaliteitscijfers van Goirle en Riel dalen al jaren. Toch heeft niet iedereen het gevoel dat de veiligheid in de buurt groter wordt. D66 zet in op preventie waar het mogelijk is, en handhaven waar het noodzakelijk is.
Preventie Preventie is en blijft de basis. Dit begint in het onderwijs, door het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaters, en het volgen van jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken. belangrijk hiervoor zijn kansen hebben op de arbeidsmarkt, voorkomen van schulden, en tegengaan van discriminatie. Effectieve preventie vraagt om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, en private initiatieven. D66 wil dat de gemeente Goirle daarin de regie neemt.

Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 wil dat de gemeente de openbare ruimte netjes houdt, bij overlast snel reageert en goede voorlichting geeft over hoe bewoners de veiligheid in de buurt zelf kunnen vergroten. Veiligheid is ook een verantwoordelijkheid van mensen onderling. Zij stellen, wanneer zij in het openbaar met elkaar omgaan normen. Onderlinge sociale verbanden zijn daarom de belangrijkste voorwaarde voor het scheppen van een veilige leefomgeving in de eigen buurt of straat. Initiatieven zoals de buurt-WhatsApp en Waaks van een groep hondenbezitters moeten door de gemeente dan ook worden ondersteund.

Politie middenin de samenleving De politie heeft een veelomvattende taak en moet goed weten wat speelt in Goirle en Riel. De wijkagent heeft hierin een cruciale positie. D66 wil dat wijkagenten samen met de gemeente en welzijnswerkers in Goirle en Riel optrekken in het geven van voorlichting en het op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de buurt. Ook bij het tegengaan van huiselijk geweld is deze samenwerking een belangrijk. Criminaliteit waar inwoners relatief vaak het slachtoffer van worden – zoals auto- en woninginbraken, fiets- en winkeldiefstal, mishandeling, uitgaansgeweld of oplichting – kan alleen opgelost worden wanneer er voldoende recherchecapaciteit binnen de politie aanwezig is en deze effectief werkt. Dit moet beter.

Naast politie zien we ook gemeentelijke Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s). Zij houden toezicht in de buurt, kunnen handhaven, maar zij zijn ook voor veel bewoners een laagdrempelig aanspreek- en informatiepunt. De inzet van BOA’s is wat D66 betreft altijd aanvullend aan die van de politie: BOA’s moeten zich niet ontwikkelen richting een nieuw soort gemeentepolitie. Er moet een duidelijke verdeling van taken zijn. D66 wil dat de verschillende rollen en taken in een handhavingsarrangement worden vastgelegd. Bewoners en ondernemers weten vaak zelf welke onveilige situaties er plaats vinden in hun wijken. Daarom ondersteunen we initiatieven zoals Rent-a-Cop, waarmee inwoners o.a. surveillance en snelheidscontroles kunnen ‘inhuren’.

Veiligheid in de regio D66 streeft naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid en dit vraagt om continue samenwerking binnen de veiligheidsregio. Een goede regionale samenwerking betekent dat ook lokaal de veiligheid beter kan worden gewaarborgd, denk aan rampenbestrijding en crisismanagement. Voor goede crisisbeheersing is deze samenwerking zelfs essentieel. Crisisbeheersing vraagt om ervaring en routine die alleen op regionaal niveau voldoende kan worden opgedaan.

Een veilige leefomgeving Het vergroten van de veiligheid in onze dorpen zit ook in het voorkomen van ongelukken, brand en rampen. Voor onveilige verkeerssituaties moet sneller, en in samenspraak met omwonenden, gebruikers en organisaties zoals de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland, een oplossing komen. We willen we de brandveiligheid van woningen vergroten door gerichte voorlichting aan risicogroepen; de ‘rookmelderdichtheid’ willen we vergroten. Crisisbeheersing en rampenbestrijding vraagt om ervaring en routine die alleen op regionaal niveau voldoende kan worden opgedaan, samenwerking binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is daarom van groot belang. Op de risicokaart (www.risicokaart.nl) staan een tiental bedrijven vermeld die risicovol zijn, D66 wil dat deze bedrijven regelmatig worden gecontroleerd. Ook moeten de omwonenden worden geïnformeerd over de resultaten van deze inspecties. Op deze manier willen we gevoelens van onveiligheid verminderen.

Pak ondermijnende criminaliteit aan De vermenging van criminele activiteiten met de ‘bovenwereld’ zorgt in hoge mate voor een gevoel van onveiligheid en tast het vertrouwen in de rechtsstaat aan. In NoordBrabant en dus ook in onze gemeente gaat het vooral om illegale wietteelt. Om dit tegen te gaan en de pakkans van criminelen te vergroten, is een goede samenwerking en informatie-uitwisseling nodig tussen de gemeente, andere overheden, de politie en de bijzondere opsporingsdiensten zoals de FIOD. In onze regio wordt dit met name vanuit Tilburg geregeld. Goede samenwerking met Tilburg is dus belangrijk. Misdaad mag in de gemeente Goirle nooit lonen. De gemeente moet de BIBOB-toetsing, waarbij vergunningen kunnen worden opgeschort of geweigerd bij het vermoeden van criminele activiteiten, inzetten waar nodig. We kunnen criminelen raken door hun financiële vermogen af te pakken. De zogenaamde ‘pluk ze’-wetgeving, waarbij crimineel geld en goed wordt ingenomen, kan wat D66 betreft in de gemeente Goirle nog vaker gebruikt worden.

Digitale veiligheid Door toenemende digitalisering en bijbehorende cyberdreigingen, is digitale veiligheid van groot belang. Wij willen dat de gemeente Goirle investeert in het verbeteren van kennis en kunde binnen de organisatie op dit vlak en de regie voert op dit thema.
D66 wil daarom investeren in trainingen en bewustwording over digitale veiligheid en privacy bij alle medewerkers van de gemeente. Digitaal veilig werken betekent ook dat de gemeente haar ICT-systemen zonder vertraging geüpdatet houdt en alleen nog software gebruikt die ondersteund wordt door updates. De gemeente past relevante beveiligingsstandaarden en best practices toe en wisselt informatie over digitale dreigingen uit met andere overheden.Iedereen moet zich bewust zijn van de gevaren bij het verstrekken van digitale gegevens, deze kunnen worden verzamelt door bedrijven, instanties en de overheid..
D66 vindt dat er bij de gemeente Goirle een meldingspunt moet komen voor datafraude.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018